REKLAMACIJA PROIZVODA I ODGOVORNOST ZA MATERIJALNI NEDOSTATAK

1. Osnova i opseg prodavateljeve odgovornosti prema kupcu ako prodani proizvod ima materijalni nedostatak navedeni su u odredbama Zakona o obveznim odnosima.
2. Proizvodi predstavljeni u Internet trgovini mogu biti pokriveni jamstvom proizvođača ili prodavatelja. Detaljni uvjeti jamstva i njegovo trajanje navedeni su u jamstvenom listu koji je izdao jamac i koji je priložen kupcu uz proizvod.
3. Prodavatelj je dužan kupcu prodati proizvod bez nedostataka. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.
4. Kupac može obavijestiti prodavatelja o materijalnom nedostatku pisanim putem na adresu: Bencekovićeva 19, 10 000 Zagreb. Ako se prigovor odnosi na proizvod, preporučljivo je poslati prigovor i proizvod prodavatelju, kako bi imao mogućnost pregleda proizvoda.
5. Kupac može obavijestiti prodavatelja o materijalnom nedostatku i putem e-maila na adresu administrator1@5sezona.hr. Preporučljivo je putem e-mail poruke obavijestiti trgovca o kakvom se materijalnom nedostatku radi i priložiti fotografiju proizvoda kako bi trgovac što brže i efikasnije otklonio nastali problem. Ukoliko ne bude moguće riješiti problem na ovaj način, trgovac će uputiti kupca da mu dostavi proizvod na adresu: Bencekovićeva 19, 10 000 Zagreb.
6. Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.
7. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
8. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
9. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
10. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

a. uklanjanje nedostatka,
b. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
c. sniženje cijene.

11. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
12. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.
Nedostatak postoji:

– ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
– ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
– ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
– ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
– ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
– ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
– ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
– ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
– ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
– ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

13. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
14. Kupcu se preporučuje da u opisu reklamacije navede: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom prigovora, posebno vrstu i datum oštećenja; (2) zahtjev u pogledu načina uklanjanja nedostatka na proizvodu koji je bio predmet kupoprodajnog ugovora ili izjavu o smanjenju cijene ili izjavu o raskidu od kupoprodajnog ugovora; i (3) kontaktne podatke osobe koja podnosi prigovor – to će olakšati i ubrzati razmatranje žalbe od strane prodavatelja. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na valjanost podnesenih prigovora bez preporučenog sadržaja istog.
15. Prodavatelj će odgovoriti na prigovor kupca najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.
16. U slučaju da prodavatelj odgovori na prigovor kupca i udovolji njegovom zahtjevu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, kupac će biti dužan isporučiti proizvod o trošku prodavatelja na adresu Vjekoslava Paraća 10, 21 231 Klis. Pojedinosti o načinu dostave proizvoda prodavatelju bez naknade od kontaktirati prodavatelja na mail administrator1@5sezona.hr. Pet sezona d.o.o. snosi troškove preuzimanja proizvoda kad se utvrdi da postoji nedostatak za koji Pet sezona d.o.o. odgovara.
17. Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Pravilima i Zakonom o zaštiti potrošača.
18. U slučaju eventualnog spora prodavatelj i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, potrošač može pokrenuti postupak protiv prodavatelja bilo pred sudovima države članice u kojoj prodavatelj ima domicil, ili, neovisno o domicilu prodavatelja, pred sudovima mjesta gdje potrošač ima domicil. Prodavatelj može pokrenuti postupak protiv potrošača samo pred sudovima države članice u kojoj potrošač ima domicil. Ova pravila ne utječu na pravo podizanja protutužbe pred sudom pred kojim, u skladu s ovim pravilima, teče prvotni postupak. U postupcima pokrenutima prema ovoj točci u vezi ugovora o kupoprodaji, primjenjivat će se pravo Republike Hrvatske.

IZVANSUDSKE METODE RAZMATRANJA REKLAMACIJA I PRAVILA POSTUPANJA U OVIM POSTUPCIMA

1. Korištenje izvansudskog postupka razmatranja reklamacije i potraživanje naknade štete je dobrovoljno. Sljedeće su odredbe informativnog karaktera i ne predstavljaju obvezu prodavatelja za korištenje izvansudskog rješavanja sporova. Izjavu o pristanku ili odbijanju sudjelovanja u postupku izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova prodavatelj donosi u pisanom obliku ili drugom trajnom mediju u slučaju da nakon prigovora potrošača spor nije riješen.
2. Kupac koji je potrošač ima sljedeće mogućnosti korištenja izvansudskih postupaka razmatranja i ostvarenja svojih prava:

a. Rješavanje sporova je moguće pred tijelima za mirenje,
b. Kupac može podnijeti žalbu putem internetske platforme ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma je također izvor informacija o oblicima izvansudskog rješavanja sporova koji se mogu pojaviti između poduzetnika i potrošača.

3. Potrošači mogu više informacija o svojim pravima i načinima ostvarivanja istih saznati na stranicama tijela koja pružaju pomoć i savjetodavne usluge potrošačima u Republici Hrvatskoj, kao što su:

a. Europski potrošački centar Republika Hrvatska http://ecc-croatia.hr/
b. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača http://www.huzp.hr/
c. POTROŠAČ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske https://www.potrosac.hr/
d. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA https://www.rozp.hr/

4. Na sljedećim poveznicama potrošači mogu pronaći članke i brošure s dodatnim informacijama o njihovim pravima i načinima ostvarivanja istih:

a. Rješavanje sporova  https://gov.hr/hr/zastita-potrosaca/326
b. 3 koraka u zaštiti potrošača http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12489
c. Kodeks o pravima na internetu http://potrosac.mingo.hr/slike/dokumenti_3/g2015/m03/x1387438017228432.pdf
d. Kupnja putem interneta http://potrosac.mingo.hr/slike/dokumenti_3/g2015/m03/x1387439104995916.pdf

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez ikakvog navođenja razloga i bez bilo kakvih troškova osim troškova predviđenih zakonom.
2. Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.
3. Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.
4. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.
5. Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.
6. Navedeno se ne odnosi na ugovor čiji je predmet roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Ostvarivanje bilo kojeg od gore navedenih prava ne utječe na druge ugovore, posebno u mjeri u kojoj:

a. su zaključeni zajedno s ugovorom obuhvaćenim izjavom o odustajanju kao rezultat toga što je kupac predao više narudžbi istovremeno, ili
b. prodavatelj je uvjetovao sklapanje ili sadržaj ugovora obuhvaćen izjavom o odustajanju zaključenjem drugog ugovora, zbog izravne veze između proizvoda.

7. Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom:

– u pisanom obliku na adresu: Bencekovićeva 19, 10 000 Zagreb;
– u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: administrator1@5sezona.hr;
– pomoću obrasca za odustajanje koji je priložen kao Prilog 1. ovim Pravilima.

8. Potrošač može koristiti obrazac za odustajanje, ali nije obvezan.
9. U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora na daljinu, ugovor se smatra raskinutim.
10. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.
11. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.
12. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju da se sredstva ne mogu vratiti istim načinom plaćanja koji je koristio Potrošač zbog toga što Prodavatelj više ne podržava određeni način plaćanja, Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava koristeći način plaćanja koji će u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati svojstvima načina plaćanja koji je prethodno koristio Potrošač.
13. Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora, vratiti proizvod prodavatelju ili ga predati osobi ovlaštenoj od strane prodavatelja za preuzimanje, osim ako prodavatelj nije ponudio da će sam preuzeti proizvod. Potrošač može vratiti proizvod na sljedeću adresu: Vjekoslava Paraća 10, 21 231 Klis.. Po mogućnosti kupac treba predočiti i dokaz o kupnji proizvoda ili ispisan elektronički dokaz o kupnji Proizvoda.
14. Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.
15. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
16. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.
17. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti kupca.
18. Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušteno u sljedećim slučajevima kada je:

a. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
b. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
c. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
d. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

19. Prodavatelj nudi kupcima i tzv. „Prošireno pravo na odustajanje” koje kupac ima mogućnost iskoristiti od 15.-100. (petnaestog do stotog) dana od dana navedenih u točkama VII. 2, 3 i 4.
20. Prošireno pravo na odustajanje pripada potrošaču samo u odnosu na kompletne, neoštećene i neiskorištene proizvode, koji posjeduju sve etikete i sigurnosne elemente, koji su stavljeni na proizvod u trenutku kada ga potrošač ili treća osoba na njega navede. Potrošač gubi prošireno pravo na odustajanje prilikom korištenja proizvoda na način koji nadilazi ono što je nužno za utvrđivanje njegove prirode, karakteristika i funkcioniranja. Na sve ostale aspekte Proširenog prava na odustajanje (obveze prodavatelja, obveze kupca i slično), primjenjuju se gore propisane odredbe kojima se uređuje pravo na jednostrani raskid u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.