KORACI OD ODOBRENJA DO ISPLATE COVID 19 ZAJMA

 • Nakon primitka Obavijesti o odobrenom COVID 19 zajmu potrebno je:
  • otvoriti račun posebne namjene za potrebe isplate sredstava zajma
  • dostaviti potrebnu dokumentaciju i dokaz o ispunjenju eventualnih dodatnih uvjeta predviđenih u Obavijesti o odobrenom zajmu
 • Temeljem dostavljene dokumentacije Pravna služba HAMAG-BICRO-a priprema Ugovor o zajmu i pripadajuće zadužnice te iste poštom dostavlja poduzetniku
 • Poduzetnik potpisuje i ovjerava Ugovor i zadužnice te iste vraća u HAMAG-BICRO
 • Po zaprimanju i provjeri dokumentacije, HAMAG-BICRO priprema nalog za isplatu sredstava

UVJETI KORIŠTENJA COVID 19 ZAJMA

 • Isplata COVID 19 zajma se vrši isključivo na račun posebne namjene
 • mogućnost financiranja računa nastalih od 01.01.2020.g. pa nadalje (uz uvjet da prethodno nisu plaćeni)
 • Sva plaćanja iz sredstava COVID 19 zajma trebaju ići s računa posebne namjene direktno na račune dogovorenih dobavljača
 • Isplaćena sredstva COVID 19 zajma potrebno je iskoristiti u ugovorenom roku korištenja

SREDSTVA COVID 19 ZAJMA NIJE DOPUŠTENO KORISTITI ZA:

 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza prema financijskim institucijama (banke, leasing društva i ostalo)
 • refundiranje ranije plaćenih obveza
 • plaćanje obveza koje su nastale prije 01.01.2020.g.
 • pribavljanje vrijednosnih papira
 • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
 • ulaganja koja služe u osobne svrhe

DOKAZIVANJE NAMJENSKOG KORIŠTENJA COVID 19 ZAJMA

 • 15 dana po iskorištenju sredstava COVID 19 zajma poduzetnik je dužan dostaviti:
  • Ispunjenu Tablicu namjenskog korištenja sredstava COVID 19 zajma
  • Izvode s računa posebne namjene od datuma isplate COVID 19 zajma do datuma zadnje transakcije
  • Preslike konačnih dokumenata za financiranje obrtnih sredstava (računa/otpremnica/ugovora/platnih lista i sl.)
  • Ukoliko se radilo o ino dobavljaču dostaviti CMR kao potvrdu o uvozu i SWIFT kao potvrdu o izvršenoj deviznoj doznaci
 • Po izvršenju svih obveza vezanih uz pravdanje namjenskog korištenja COVID 19 zajma, račun posebne namjene se može zatvoriti
 • Dokaz poštivanja pravila vidljivosti – fotografije obilježja sukladno Pravilima vidljivosti

OBVEZA VIDLJIVOSTI

 • Kad god je primjenjivo, Korisnik COVID 19 zajma je dužan:
  • ukoliko ima mrežnu stranicu, obvezan je na istoj objaviti logotip “ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI” s pripadajućom izjavom o sufinanciranju sukladno Pravilima vidljivosti
  • Pravila vidljivosti dostupna su na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a, a ostale obveze vezane za vidljivost definirane su Ugovorom o COVID 19 zajmu